Dinsdag 23 Julie 2013

Huldeblyk aan ons vriend en kollega, Hendrik Hefer (30 April 1953 - 3 Mei 2013)

Hendrik Hefer
(30 Apr. 1953 - 3 Mei 2013)

Op 10 Mei 2013 het prof. Koos Adendorff die begrafnisdiens begin met die woorde: “Die dood kom dikwels vir ons ontydig – of dit deur ’n ongeluk of ’n skietwond of siekte of op enige ander manier op ons pad kom. Vir meeste was die dood van ds. Hendrik ’n groot skok en sonder twyfel vir ons ontydig.

Ons het hom meer as 40 jaar geken. Eers as die Bybelstudie leier by huis-kampe in Melville waar hul gesin destyds gewoon het. Daarna by jeugkampe waar ons saam betrokke was. Marius het by hom in die pastorie in Pretoria gewoon voor Hendrik met Hesta getroud is. Hendrik het saam met ’n ander vriend ons troue waargeneem. Ons het daarna mekaar minder gesien, maar steeds kontak gehou. Hy en Hesta is na Brakpan-Suid beroep. Daar is hulle enigste kind, Barend, gebore.

In 1987 is ons ook na Brakpan-Suid beroep. So het ons mede-leraars  geword en dus dag vir dag saamgewerk. Nadat ons in 1990 na Switzerland uitgestuur is om 'n 3 maande kinderevangeliesasie kursus daar te volg, is ons in 1992 finaal deur die kerkraad en ’n nuwe NKA bestuur as sendelinge na Nederland uitgestuur. In 1995 het Hendrik ons die eerste keer besoek. Nadat hy voorsitter van die NKA geword het, het hy en Barend ons gereeld besoek. In 2002 is Hesta in ’n motorongeluk oorlede. In 2008 is hy met Emélie Pretorius (weduwee met 3 kinders) getroud.

Sy besoeke was werklik ’n onderdeel van ons lewens wat baie vir ons beteken het. Hy het gou by die ritme van ons huisgesin ingeskakel. Wanneer hy dan weer weggegaan het, het ons hom baie gemis. Hy het altyd ons in tye wanneer dinge nie vir ons heeltemal sin gemaak het nie, met wyse raad bygestaan. Hy het die gawe gehad om “die probleem” logies te ontrafel, sodat ons die saak in ’n ander lig gesien het.

Hendrik  was veral 'n getroue vriend. Hy het amper weekliks geskakel om te hoor hoe dit met “die Storms in Nederland” gaan. Hierdie vriendskap was in tye van vreugde en verdriet altyd ’n bemoediging vir ons. Dit is juis die klein dingetjies wat mens so helder onthou as mens terugkyk:
 • Die rustigheid en kalmte wat hy in ’n situasie ingebring het. Niks was ooit ’n krisis nie.
 • Die medisyne wat hy uit SA saamgebring het.
 • Hy het vir elkeen van ons kinders omgegee en tyd gemaak.
 • Hy het gesorg dat die oorplasings maandeliks betyds oorgeplaas is.
 • As ons SA toe gekom het, was hy werklik ELKE keer op die lughawe om ons te ontmoet en ook wanneer ons weer vertrek het.
 • Hy het onder Nederlandse mense wat in ’n sleutelposisie vir ons werk hier is, goeie verhoudings opgebou en onderhou. Ons het van vele hier gehoor dat hy ’n man van integriteit was met standpunte wat respek afgedwing het. 

Dit is egter onmoontlik om iets van Hendrik se lewe weer te gee, sonder om juis te noem waarvoor hy so duidelik standpunt ingeneem het! Toe ons jonk was, het hy as “Hendrik Bybel” bekend gestaan. Hy het die Woord geken soos niemand anders wat ons ken nie. Hy het die Waarheid van hierdie Woord onderstreep, uitgeleef en verdedig. Soms moes daar groot pryse betaal word. Die boekies wat hy geskryf het was met een doel: Om die lig van die Woord van God op sake wat aktueel is te laat skyn, sodat mense nie sou toegee aan dwaalleringe nie. Hy het daarvan gehou om te preek en mense te leer oor die suiwerheid en algenoegsaamheid van die Woord van God. Ons eer sy nagedagtenis hiervoor en het hom altyd juis hiervoor gerespekteer.

Ons gaan hom baie mis. As leermeester en kenner van die Woord van God. As versorger van baie praktiese sake in ons lewens. As voorsitter van die NKA. As “Oom” vir ons kinders, as “ouer broer” en besondere vriend vir ons. Vir die feit dat hy omgegee het en dit gewys het.

Ons kan nie help om saam te stem met die prediker by die begrafnis nie. Sy dood het vir ons ontydig gekom … Maar ons weet dat hy in heerlikheid is, weg van die verval van die wêreld waarin ons leef en die liggaamlike aftakeling wat uiteindelik sy lewe gekos het.

Deur Marius & Amanda Storm

Sake vir gebed


Sake vir danksegging
 • Dank die Here vir die NKA bestuur wat bereid is om agter die werk te staan en die take en verantwoordelikhede op hulle te neem.
 • Dank die Here vir nuwe mense wat hulle aangemeld het om te help.
 • Dank die Here vir reaksies vir finansiële steun.

Sake vir voorbidding
Bid asseblief vir die seën van die Here op die volgende sake:
 • Dat Hy vrug op die arbeid van die Storms sal gee en in hulle liggaamlike, emosionele, geestelik en finansiële behoeftes sal voorsien.
 • Dat Marius deur die genade van die Here die werk sal kan doen en dat hy en Amanda NABY die Here sal bly.
 • Bid vir goeie dissipline en organisasie
    om die verskillende take te kan doen.
 • Bid vir die baie agterstallige admin en boekhouding wat hulle in hulle vakansie moet doen.
 • Bid vir die somer opelug aksies wat orals in die land plaasvind. Vir seën, beskerming en vrug op die werk.
 • Bid vir die Veritas kursus wat ongelooflike belangstelling opwek. Bid vir onderskeidingsvermoë wat ons moet doen en wat ons moet laat.
 • BID VIR ’n HERLEWING in Nederland en ook dat ons bereid sal wees dat dit by onsself begin!
 • Bid vir Emélie & Barend Hefer en die res van die famile in hierdie moeilike tyd.


Hoe is Marius en Amanda tans aan die werk?


Marius en Amanda se werk het oor die afgelope paar jaar in Nederland verbreed en gespesialiseerd geraak. Vroeër was hulleself baie betrokke by kinderwerk in die omgewing waar hulle woon. Hulle bediening is nou meer gerig op opleiding, aangesien die opleiding van kinderwerkers een van die grootste behoefte is. Hierdie opleiding behels om kinderwerkers te leer om kinderwerk op meer Skrifgetroue manier te doen deur hulle te leer:
 • Om die evangelie duidelik te verkondig.
 • Om nie die kinders te vermaak en vanuit die sosiale wetenskappe te benader nie.

Deur op hierdie wyse te werk te gaan, bereik hulle baie meer kinders.

Ons stamlande (Europa) waar ons vandaan kom is besig om weer ’n heidendom te word. Mense soos die Storms word deur die Here gebruik om die gebroke mure van ons voorgeslagte weer te herbou. Bid asseblief vir hulle en ondersteun hierdie werk wat reeds vir 21 jaar deur die Here geseën is.

'n Groep van 50 jongmense word vir
opelugwerk opgelei.
Ook het hulle van die groot behoefte aan Bybelse Leierskap in die kerke en kinderwerk bewus geword. Daarom het hulle ook by die Veritas Bybelskursus betrokke geraak. Die opleiding van kinderwerkers en die Veritas Bybelkursus vul mekaar goed aan. Waar die Veritas kursus aangebied word, gaan die oë vir sendingwerk oop. Daar is byvoorbeeld die afgelope 3 jaar ‘n groep jongmense deur die Veritas kursus begelei. Hierdie somer gaan ’n groep van hierdie jongmense in Breda pionierswerk onder kinders doen.  
Die groep wat in Breda gaan werk.

Daar is ook werkers wat na Switzerland gaan om in kinderwerk opgelei te word as gevolg van die skoling van Veritas en die blootstelling wat dit aan die kinderwerk gee.

Ons is baie dankbaar oor hulle werk en die moontlikhede wat vir hulle oopgegaan het vandat hulle op grond van hulle ervaring, gawes (skoling) en die groot behoefte by die gelowiges hier, begin werk het. Ons sien die seën van die Here nou na 21 jaar op ’n besondere wyse op hulle werk.


Werkswyse van die NKA

Die NKA is die tuisfront kommittee wat 23 jaar gelede, toe Marius en Amanda na Nederland vertrek het, gestig is.  Dit is steeds die kommittee se doel om Marius en Amanda by te staan en te ondersteun met hul werk in Nederland. Dit gebeur deur voortdurend aan hulle morele ondersteuning te gee, asook deur gebed en die verspreiding van gebedsversoeke. Die NKA is verder verantwoordelik vir kommunikasie met Suid-Afrikaanse ondersteuners om hulle in te lig oor die werksaamhede van Marius en Amanda en hoe dit met hulle gaan. Op finansiële gebied monitor die NKA die geld wat deur Suid-Afrikaanse ondersteuners gegee word en sorg vir die maandelikse oorplasing van fondse na hul Nederlandse rekening.  Die NKA is behulpsaam met logistieke reëlings as hulle Suid-Afrika besoek en help om groepe te identifiseer waar Marius in Suid-Afrika kan optree.