Vrydag 19 September 2014

Leë nes sindroom


Op n manier is hierdie nooit geplaas nie ... dus hierby as nog.

Nou is die nes leeg. Amanda en Marius se laaste voëltjie Johan Josua het op 17 Julie uitgevlieg, maar saam met 'n baie prachtige en liewe skoondogter Leonie.

Gelukkig vlieg die twee voëltjies nog baie in en uit om te kom hallo sê. Ons is baie bly en dankbaar vir haar. Dit lei die begin van n nuwe era in.

Dit was n baie besondere dag en ons was dankbaar vir die mooi getuienis wat daarvan uitgegaan het. In hierdie dae het mens nie altyd die waarborg waar 2 mense bewus kies om hulle lewe saam met die Heere te begin.

Lekker was dit om ook Annamie Storm - ons skoonsus hier te gehad het. Dit was ook besonder om lede van die NKA uit Suid-Afrika ook teenwoordig was. Riaan en Wilna Smit met die kinders, Emelie Hefer met Melindie haar dogter, Barend Hefer met sy verloofde Estelle Smit was ook hier gewees. Dankie almal dit het dit sommer baie spesiaal gemaak.Ons bid die Heere se seën vir Jojo en Leelee toe vir die toekoms.

Met al die mooi dinge, het veral Marius dit maar swaar gehad om te verwerk dat Johan die nes verlaat het. Gelukkig het hy daaroor gekom en gaan dit nou goed. Heerlik om meer tijd ook vir mekaar te hê!

LCJ, HJW en IKEG gaan saam werk!

IKEG en twee organisasie in die Christelik Gereformeerde kerk en Hervormde kerk in Nederland gaan saam werk.
Hulle wil IKEG se materiaal gebruik en ons moet hulle jeugleiers oplei. Bid hiervoor dit word n groot uitdaging. Ons plaas hieronder die berig in Nederlands - ons glo julle sal dit kan lees. As die proses aan die gang kom en kons kan n eindredacteur aanstel sal ons hande meer vry kom om ons meer te rig op dit wat ons roeping is. In die persberig staan:


HJW, LCJ en IKEG gaan project aan voor ontwikkelen van kinder(evangelisatie)materiaal


Bijbels betrouwbare visie Een belangrijk speerpunt van de samenwerking is dat het HJW, het LCJ en IKEG gezamenlijk een Bijbels betrouwbare visie op kind en geloof en de plaats van het kind in de gemeente/eredienst willen formuleren. Deze visie wordt uitgewerkt in het beschikbaar stellen van Bijbelgetrouw kinder(evangelisatie)materiaal en het toerusten en trainen van kinderwerkers binnen de gemeenten. De wens is uitgesproken dat het materiaal zowel in de Statenvertaling, als in een Herziene Statenvertaling variant uitkomt. Zowel het materiaal als de toerusting van kinderwerkers hebben als doel dat kinderen op een Bijbels verantwoorde manier onderwijs krijgen.

Stuurgroep Voor het realiseren van deze doelstellingen is een stuurgroep samengesteld bestaande uit bestuurders van de verschillende organisaties. Dieneke Kalisvaart is de eerste medewerker op dit project en start vanaf D.V. 20 oktober 2014. Op korte termijn hopen de partijen ook een eindredacteur te kunnen aanstellen. Deze zal de verantwoordelijkheid krijgen over nieuw te ontwikkelen materiaal en de herziening van huidig kinder(evangelisatie)materiaal.

Voorzitter ds. J.M. Storm: "Het mooie van deze samenwerking is dat we elkaar hebben gevonden in het hogere doel; het bereiken van kinderharten binnen en buiten de kerk met het evangelie. Daarbij komt dat we elkaar aanvullen qua expertises, materiaal en toerustingsmogelijkheden."

In de samenwerkingsovereenkomst geven de organisaties eveneens aan dat zij zich verbonden voelen door een gedeelde roeping, namelijk het verlangen dat kinderen binnen en buiten de kerk tot bekering en geloof komen in de Heere Jezus Christus. Deze roeping, zoals verwoord in de Bijbel en de drie formulieren van enigheid, als ook in de geloofsverklaring en uitgangspunten van IKEG, geeft volgens de betrokken organisaties een breed fundament om principieel samen te werken. Op 12 september 2014 hebben het Platform Hervormd Jeugdwerk (HJW), de Stichting Internationaal Kinder Evangelisatie Genootschap (IKEG) en de Stichting Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) een Samenwerkingsovereenkomst getekend voor het ontwikkelen en herzien van Bijbelgetrouw kinder(evangelisatie)materiaal. Daarnaast gaan de organisaties ook intensief met elkaar samenwerken bij de toerusting en training van kinderwerkers in de gemeenten. Begin 2015 zal het nieuwe VakantieBijbelWeekmateriaal beschikbaar zijn. De instructie- en toerustingsavonden zullen begin 2015 worden gecommuniceerd en georganiseerd. Op deze manier kunnen alle voorbereidingen voor de zomerperiode plaatsvinden en het materiaal in de zomervakantie worden gebruikt.