Vrydag 19 September 2014

LCJ, HJW en IKEG gaan saam werk!

IKEG en twee organisasie in die Christelik Gereformeerde kerk en Hervormde kerk in Nederland gaan saam werk.
Hulle wil IKEG se materiaal gebruik en ons moet hulle jeugleiers oplei. Bid hiervoor dit word n groot uitdaging. Ons plaas hieronder die berig in Nederlands - ons glo julle sal dit kan lees. As die proses aan die gang kom en kons kan n eindredacteur aanstel sal ons hande meer vry kom om ons meer te rig op dit wat ons roeping is. In die persberig staan:


HJW, LCJ en IKEG gaan project aan voor ontwikkelen van kinder(evangelisatie)materiaal


Bijbels betrouwbare visie Een belangrijk speerpunt van de samenwerking is dat het HJW, het LCJ en IKEG gezamenlijk een Bijbels betrouwbare visie op kind en geloof en de plaats van het kind in de gemeente/eredienst willen formuleren. Deze visie wordt uitgewerkt in het beschikbaar stellen van Bijbelgetrouw kinder(evangelisatie)materiaal en het toerusten en trainen van kinderwerkers binnen de gemeenten. De wens is uitgesproken dat het materiaal zowel in de Statenvertaling, als in een Herziene Statenvertaling variant uitkomt. Zowel het materiaal als de toerusting van kinderwerkers hebben als doel dat kinderen op een Bijbels verantwoorde manier onderwijs krijgen.

Stuurgroep Voor het realiseren van deze doelstellingen is een stuurgroep samengesteld bestaande uit bestuurders van de verschillende organisaties. Dieneke Kalisvaart is de eerste medewerker op dit project en start vanaf D.V. 20 oktober 2014. Op korte termijn hopen de partijen ook een eindredacteur te kunnen aanstellen. Deze zal de verantwoordelijkheid krijgen over nieuw te ontwikkelen materiaal en de herziening van huidig kinder(evangelisatie)materiaal.

Voorzitter ds. J.M. Storm: "Het mooie van deze samenwerking is dat we elkaar hebben gevonden in het hogere doel; het bereiken van kinderharten binnen en buiten de kerk met het evangelie. Daarbij komt dat we elkaar aanvullen qua expertises, materiaal en toerustingsmogelijkheden."

In de samenwerkingsovereenkomst geven de organisaties eveneens aan dat zij zich verbonden voelen door een gedeelde roeping, namelijk het verlangen dat kinderen binnen en buiten de kerk tot bekering en geloof komen in de Heere Jezus Christus. Deze roeping, zoals verwoord in de Bijbel en de drie formulieren van enigheid, als ook in de geloofsverklaring en uitgangspunten van IKEG, geeft volgens de betrokken organisaties een breed fundament om principieel samen te werken. Op 12 september 2014 hebben het Platform Hervormd Jeugdwerk (HJW), de Stichting Internationaal Kinder Evangelisatie Genootschap (IKEG) en de Stichting Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) een Samenwerkingsovereenkomst getekend voor het ontwikkelen en herzien van Bijbelgetrouw kinder(evangelisatie)materiaal. Daarnaast gaan de organisaties ook intensief met elkaar samenwerken bij de toerusting en training van kinderwerkers in de gemeenten. Begin 2015 zal het nieuwe VakantieBijbelWeekmateriaal beschikbaar zijn. De instructie- en toerustingsavonden zullen begin 2015 worden gecommuniceerd en georganiseerd. Op deze manier kunnen alle voorbereidingen voor de zomerperiode plaatsvinden en het materiaal in de zomervakantie worden gebruikt.

Geen opmerkings nie:

Plaas 'n opmerking